Våra allmänna villkor

Gäller från den 24 september 2018 och tills vidare.

Dessa villkor gäller mellan Radiosystem och Kunden vid beställning av Produkt som tillhandahålls av Radiosystem.

1. Avtalet

1.1 Vilka handlingar som ingår i Avtalet framgår av Huvudavtalet.

1.2 Vid motstridigheter mellan de i Avtalet ingående handlingarna ska villkoren i Huvudavtalet gälla före därtill fogade bilagor, vilka sinsemellan ska gälla i följande ordning om inte annat anges i Huvudavtalet:

  • i)                    Specifikation av Produkten
  • ii)                  Dessa Allmänna villkor
  • i)                    Ev. bilaga/or till dessa Allmänna villkor

2. Definitioner

2.1 I detta Avtal ska nedan nämnda speciella termer och uttryck anses ha nedan angivna betydelser:

Allmänna villkor” innebär de villkor som anges i detta dokument och som gäller mellan Radiosystem och Kunden vid köp av Produkt från Radiosystem.

Användare” innebär Kundens anställda och/eller uppdragstagare som har tillgång till Produkten.

Avtalet” innebär Huvudavtalet och samtliga bilagor till detta.

Avtalsdagen” innebär den dag Avtalet träder i kraft. Avtalsdagen är den dagen Avtalet undertecknas om inte annat anges, såsom visst angivet datum alternativt vid viss angiven händelse, i Huvudavtalet. Oavsett Avtalsdagen kan Parterna komma överens om att startdatum på en tjänst som ingår i Produkten ska vara ett annat datum än Avtalsdagen.

Avtalstiden” innebär den tid Avtalet löper enligt Huvudavtalet eller enligt p 16.

Finansieringsbolag” innebär sådant bolag som erbjuder Kunden en finansieringslösning för Produkten.

Huvudavtalet” innebär det huvudavtal till vilket denna bilaga hör. Om Parterna inte tecknar ett särskilt avtal benämnt ”huvudavtalet” utgör Offerten Huvudavtalet.

Kontaktperson” innebär respektive Parts utsedde person som ska handha kontakterna mellan Parterna enligt p 12.

Kunden” innebär den kund som anges i Huvudavtalet.

Offerten” innebär den offert som Radiosystem ställt ut till Kunden i de fall ett särskilt avtal benämnt ”huvudavtal” inte tecknas mellan Parterna. Om Parterna inte tecknar ett särskilt avtal benämnt ”huvudavtalet” utgör Offerten Huvudavtalet. Genom Kundens bekräftelse konstituerar således i dessa fall Offerten tillsammans med däri angivna bilagor Avtalet mellan Parterna.

Part” innebär Radiosystem eller Kunden som träffat detta Avtal.

Parterna” innebär Radiosystem och Kunden som träffat detta Avtal.

Priset” innebär det pris för Produkten som följer av Avtalet.

Produkten” innebär den produkt och/eller tjänst som anges i Huvudavtalet och specificeras i bilagan Specifikation av Produkten eller i förekommande fall i Offerten.

Radiosystem” innebär Radiosystem Bertil Åhs Aktiebolag, org. nr 556489-8939.

”Startdagen” innebär den dag som en tjänst som ingår i Produkten börjar debiteras om inte nämnda tjänst börjar löpa (och debiteras) från Avtalsdagen.

Tilläggsprodukt” innebär eventuell tillkommande produkt och/eller tjänst som Kunden beställer av Radiosystem efter Avtalsdagen.

Specifikation av Produkten” innebär den bilaga till Huvudavtalet där Produkten specificeras. I de fall ett separat huvudavtal benämnt ”huvudavtalet” inte träffats mellan Radiosystem och Kunden (dvs. när Offerten utgör Huvudavtalet) följer specifikationen av Produkten av Offerten.

3. Närmare om Produkten

3.1 Produktens samtliga funktioner kan endast garanteras om Kunden efterlever de krav som anges i bilagan Specifikation av Produkten eller i förekommande fall Offerten.

3.2 Tredjepartsleverantören, som är det bolag vars Produkt Radiosystem tillhandahåller, ansvarar för Produktens funktionalitet och andra garantiåtaganden i enlighet med varje tredjepartsleverantörs villkor.

3.3 Kunden ansvarar för att hålla Produkten erforderligt försäkrad. För mjukvara gäller detta ansvar från Startdagen och för hårdvara från den dag då risken för Produkten övergår till Kunden.

3.4 För det fall Kunden väljer att finansiera köpet av Produkten genom ett Finansieringsbolag och Kunden genom nämnda bolag erbjuds försäkring av Produkten är Kunden medveten om att det är Kunden, och inte Radiosystem, som är Part i försäkringsavtalet med Finansieringsbolaget. Detta gäller även om Radiosystem har slutit försäkringsavtalet för Kundens räkning. Eventuella kostnader för försäkringen ska bäras av Kunden.

4. Avgifter och betalning

4.1 Om inte annat skriftligen avtalats debiteras Kunden enligt följande för Produkten.

  • i)                    För Radiosystems arbete på uppdrag av Kunden gällande fordonsinstallationer: 1150 kr exkl. moms per timme.
  • ii)                  För Radiosystems arbete på uppdrag av Kunden gällande allt övrigt: 1 295 kr exkl moms per timme.
  • iii)                Hårdvara debiteras enligt Radiosystems ordinarie prislista.

4.2 Samtliga belopp är angivna exklusive mervärdesskatt.

4.3 Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Avgifter för faktura, påminnelse, inkasso och tillkommande avgifter p.g.a. utebliven betalning debiteras enligt s.k. god inkassosed.

4.4 Radiosystem förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter med fem (5) procent årligen för Produkten utan att i förväg meddela Kunden innan höjningen träder i kraft.

4.5 Radiosystem reserverar sig för att operatörer, leverantörer eller andra tredjeparter kan komma att ändra sina priser för Produkten. Radiosystem har i förekommande fall rätt att i förhållande till Kunden höja priset för Produkten i motsvarande mån.

4.6 Vid utebliven betalning äger Radiosystem rätt stänga av och/eller återta Produkten från Kunden. Radiosystem har vid utebliven betalning även rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

5. Tillkommande produkter

5.1 Om Kunden beställer Tilläggsprodukt som erbjuds av Radiosystem ska Parterna särskilt komma överens om formerna för det, inklusive avgift och övriga villkor för Tilläggsprodukt. Sedan Parterna tecknat ett skriftligt avtal om Tilläggsprodukten och nämnda avtal lagts till som bilaga till Avtalet anses Tilläggsprodukten vara en del av den befintliga Produkten och omfattas av Avtalet.

6. Kundens data

6.1 Kunden äger all data (inklusive förekommande personuppgifter) som finns i eller läggs in i Produkten. För personuppgifter gäller särskilt vad som anges i p 10.

6.2 Radiosystem åtar sig att – i den utsträckning det är tekniskt möjligt – radera eventuell kvarvarande data som Kunden infogat i Produkt som ska destrueras och återvinnas eller Produkt som annars lämnas till Radiosystem vid Avtalets upphörande. Radiosystem har i förekommande fall rätt att erhålla en skälig ersättning från Kunden för radering av nämnda data.

6.3 För det fall Radiosystem inte har teknisk möjlighet att radera eventuell kvarvarande data åtar sig Radiosystem att vid återvinning av Produkten anlita en aktör som garanterar att eventuell kvarvarande data inte riskerar att bli tillgänglig för någon utomstående i återvinningsprocessen eller därefter.

6.4 För det fall data som Kunden anser vara konfidentiell eller i annat fall känslig – och som Kunden bedömer inte får komma till Radiosystems eller annans kännedom – finns i eller har lagts in i Produkten, ansvarar Kunden för att informera Radiosystem om det förhållandet. Kunden ansvarar ensamt för att radera eventuell konfidentiell eller i annat fall känslig data innan Produkten lämnas till Radiosystem för service och/eller support eller av annat skäl. Radiosystem ansvarar i dessa fall inte för om eventuell konfidentiell eller i annat fall känslig data blir tillgänglig för Radiosystem eller annan vid genomförandet av service och/eller support eller annan åtgärd som genomförs på uppdrag av Kunden.

7. Ansvar för information och data

7.1 Kunden ansvarar gentemot Radiosystem för att information och data som hanteras inom Produkten inte gör intrång i tredje mans rätt, på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning eller annars är olämplig. Kunden är ensamt ansvarig för den information som finns i Produkten. Kunden ska hålla Radiosystem skadeslös från krav riktade direkt mot Radiosystem från tredje man eller Användare till följd av information som Kunden lagrar i eller hanterar via Produkten.

7.2 Kunden är ansvarig om Kunden och/eller Användare skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

7.3 Radiosystem har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Kunden och/eller Användare lagrar information som gör intrång i tredje mans rätt, som står i strid med gällande lagstiftning eller som på annat sätt är olämplig.

8. Användare och säkerhet

8.1 Kunden ansvarar i förekommande fall för att utdelade identiteter, lösenord eller liknande till Produkten förvaras och används på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar även för att lösenord håller hög kvalitet. Ett lösenord bör innehålla minst åtta tecken i en oförutsägbar kombination av bokstäver och andra tecken. Namn, ord och andra sammansättningar bör undvikas helt.

8.2 Kunden ansvarar i förekommande fall för administrationen av Användare i Produkten. Kunden ansvarar även för att nya Användare ska få tillgång till Produkten samt att Användare som inte längre ska ha tillgång till Produkten fråntas möjligheten att logga in.

9. Sekretess

9.1 Part förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig konfidentiell information som Part erhållit från den andra Parten inom ramen för Avtalet och/eller i anslutning till Produkten. Radiosystem ska därvid inte till tredje man, utom vad som kan erfordras till Användare, återge uppgifter som Kunden lagrar i Produkten.

9.2 Med “konfidentiell information” avses i detta Avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

  1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal;
  2. upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten;
  3. upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

9.3 Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information.

9.4 Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet inte kan påvisas.

10. Personuppgifter

10.1 Parterna är införstådda med att Avtalet medför att vardera Part kommer att behandla personuppgifter hänförliga till den andra Parten, t.ex. personuppgifter beträffande Partens företrädare och kontaktpersoner samt beträffande personer som omfattas av Parts åtaganden enligt Avtalet.

10.2 Vardera Part ger genom Avtalet den andre Parten rätt att registrera och på andra sätt behandla samtliga personuppgifter hänförliga till motparten som framgår eller kan komma att framgå i Avtalet och dess bilagor eller i övrigt inom ramen för samarbetet enligt Avtalet, så som till exempel kontaktuppgifter. Behandling får enbart ske i den utsträckning det är nödvändigt för att Part ska kunna fullfölja sitt ansvar och sina åtaganden under Avtalet. Part försäkrar att denne vad beträffar personuppgifter inom eller hänförliga till Partens egen verksamhet behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning med stöd av ett avtal med den personen så som anställningsavtal, efter en s.k. intresseavvägning eller genom inhämtande av erforderligt samtycke från den person personuppgifterna rör.

10.3 För det fall personuppgifter avseende viss individ inte längre är nödvändiga att behandla för motparten, t.ex. vid byte av Kontaktperson, ska detta meddelas den andre Parten så att denne snarast kan radera aktuella personuppgifter från sina register. Samtliga personuppgifter ska, med undantag för personuppgifter som med stöd av en rättslig grund kan anses nödvändiga att spara, alltid raderas senast två (2) år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

10.4 För det fall att Radiosystem behandlar personuppgifter utöver vad som anges ovan i denna punkt 10, på uppdrag av Kunden, t.ex. då Radiosystem tillhandahåller support eller andra tjänster, ska Parterna ingå ett särskilt personuppgiftsbiträdessavtal se bilaga 3 till Huvudavtalet.

11. Underleverantörer

11.1 Radiosystem har rätt att fritt utse underleverantörer avseende såväl tjänster som produkter. Radiosystem svarar för av underleverantör utförd tjänst eller utfört arbete.

12. Kontaktperson och meddelanden

12.1 Vardera Part har utsett en kontaktperson som har rätt att fatta beslut och ta emot information  avseende Produkten samt Avtalet (”Kontaktperson”).

12.2  Om inte annat anges i Huvudavtalet är Radiosystems Kontaktperson:

                        Lena Åhs

                        018-17 45 95 / 070-578 44 55

                        lena@radiosystem.se

12.3 Kundens Kontaktperson är den som anges i Huvudavtalet. I de fall något särskilt avtal benämnt ”huvudavtalet” inte har tecknats mellan Parterna är Kundens Kontaktperson densamma som anges som mottagare av Offerten. För det fall Kunden inte önskar att den person som Offerten är ställd till ska vara Kontaktperson ska Kunden meddela Radiosystem detta skriftligen eller genom e-post.

12.4 Parts Kontaktperson kan, om delegation finns från dennes firmatecknare, även besluta om ändring i Avtalet.

12.5 Byte av Kontaktperson ska meddelas skriftligen eller genom e-post till den andre Partens Kontaktperson.

12.6 Meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i) adresserna angivna i Huvudavtalet; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet med denna punkt.

12.7 Meddelandet ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda

12.7.1 om det levererades personligen eller genom bud: vid överlämnandet;

12.7.2 om det skickades som rekommenderat brev eller rekommenderat brev med mottagningsbevis: tre Bankdagar efter avlämnande för postbefordran;

12.7.3 om avsänt med e-post: vid mottagande av bekräftelse om att e-post meddelandet kommit fram t.ex. genom att e-postmeddelandet besvaras av mottagaren eller läskvitto (leveranskvitto accepteras inte som bekräftelse).

13. Referens

13.1 Radiosystem har rätt att, efter att ha fått Kundens medgivande, uppge Kunden som referenskund.

14. Befrielsegrunder

14.1 Om Part, eller Parts underleverantör, förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.

14.2 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger Part, utan ersättningsskyldighet till den andra Parten, skriftligen frånträda Avtalet.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Part är aldrig ansvarig för indirekta skador.

15.2 Part som bryter mot åtagande i detta Avtal som är av väsentlig betydelse för motparten, ska ersätta motparten den skada som orsakats denne. Parts ansvar med anledning av sådant avtalsbrott är begränsat till fyra (4) prisbasbelopp enligt vid tidpunkten för brottet gällande socialförsäkringsbalk (2010:110).

16. Avtalstid

16.1 Om inte annan Avtalstid framgår av Huvudavtalet, ska Avtalstiden löpa i tolv (12) månader från Avtalsdagen. Avtalet förlängs därefter automatiskt med tolv (12) månader i taget om ingen av Parterna sagt upp Avtalet senast tre (3) månader innan Avtalstiden löper ut. Uppsägning enligt denna punkt ska vara skriftlig.

17. Reklamation och preskription

17.1 Kunden ska skriftligen reklamera Radiosystems kontraktsbrott (inklusive kontraktsbrott i anledning av försening eller fel) senast trettio (30) dagar efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller bort upptäckas. Sker inte reklamation i rätt tid och på i Avtalet föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att åberopa kontraktsbrottet.

17.2 Kundens rätt att göra påföljd gällande upphör sex (6) månader efter det att kontraktsbrottet upptäckts eller bort upptäckas.

18. Förtida upphörande av Avtalet

18.1 Vardera Parten äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar full rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftligt påpekande.

18.2 Vardera Part äger också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om andra Parten ställer in sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd.

18.3 Uppsägning enligt denna punkt ska vara skriftlig.

19. Försäkring

19.1 Radiosystem ansvarar för att under avtalstiden inneha och upprätthålla lämpligt försäkringsskydd för täckande av Radiosystems eventuella skadeståndsskyldighet enligt Avtalet. Radiosystem ska på begäran uppvisa aktuellt försäkringsbrev till styrkande av sin skyldighet enligt denna punkt.

20. Övrigt

20.1 Radiosystem förbehåller sig rätten att göra sedvanligt kreditprövning av Kunden och därefter i förekommande fall ha rätt att häva Avtalet.

21. Fullständig reglering

21.1 Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.

22. Ändringar

22.1 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, ske skriftligen och undertecknas av båda Parter. Ändring av och tillägg till detta Avtal behöver inte vara skriftligt om det uttryckligen framgår av Avtalet att Radiosystem har rätt att ensidigt göra ändringar av och/eller tillägg till Avtalet.

22.2 Förändringar av Pris från Radiosystems sida och/eller ändring av Kontaktperson för Part ska inte betraktas som en ändring av Avtalet som anges i p 22.1.

22.3 Radiosystem har rätt att ensidigt ändra de Allmänna villkoren en månad efter det att Kunden skriftligen underrättats därom. Kunden har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid om Kunden inte accepterar ändringen.

23. Överlåtelse av Avtalet

23.1 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande.

23.2 Oavsett ovanstående får dock Radiosystem utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal.

24. Tillämplig lag och Tvist

24.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

24.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska ej avgöras i domstol utan ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Uppsala.

24.3 För förfallna obetalda fordringar för tillhandahållande av Produkten får dock Radiosystem väcka talan vid allmän domstol eller hos kronofogdemyndigheten.

24.4 Parterna förbinder sig att inte utan tvingande skäl avslöja förekomsten av detta Avtal eller skiljedom i anledning av detta Avtal; innehållet i detta Avtal eller skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta Avtal.

Kontakta oss