Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska utföra vårt arbete med en sådan kvalité att våra kunders och samarbetspartners önskemål och förväntningar uppfylls samt inger förtroende hos kunden för framtida affärer.

Kvalitetspolicyn innebär;

Att vi arbetar för långsiktiga och varaktiga kundrelationer,

 • Att vi håller vad vi lovar,
 • Att vi noggrant dokumenterar beställningar och vad som utförs,
 • Att vi kontrollerar och följer upp våra leveranser och utfört arbete och arbetar med ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vi ska utföra vårt arbete på ett sådant sätt att vår miljöpåverkan minskar.

Policyn innebär;

 • Att vi planerar våra arbeten på ett sådant sätt att vi minimerar utsläpp från våra transporter,
 • Att vi planerar våra inköp så att miljön påverkas så lite som möjligt,
 • Att vi sorterar och hanterar allt avfall på miljöriktigt sätt,
 • Att miljöfarligt avfall, såsom batterier, återvinns på korrekt sätt.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska utföra vårt arbete i en sund och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och med rätt säkerhetstänkande.

Policyn innebär;

 • Att arbetsförhållandena anpassas efter individens förutsättningar, kompetens och ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet,
 • Att upptäcka och eliminera risker i arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
 • Att alla medarbetare ges möjlighet att delta i förändrings- och utvecklingsarbetet inom företaget och i vårt utvecklingsarbete strävar mot att undanröja hinder i form av kunskapsbrister, felaktiga beteenden, dålig motivation och brister i den fysiska miljön,
 • Att vi är anslutna till Företagshälsovård och erbjuder regelbundna hälsokontroller.

Brandskyddspolicy

Vi ska utföra vårt arbete på en arbetsplats som har ett bra brandskydd så den är säker och trygg för personalen, besökare, kunder och omgivning.

Policyn innebär;

 • Att vi bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete,
 • Att vi regelbundet genomför brandskyddsutbildningar,
 • Att vi regelbundet genomför brandskyddsronder,
 • Att all vår personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering, utrymning och kunskap om att ingripa vid ett nödläge.

Kompetenspolicy

För att kunna utföra vårt arbete med en sådan kvalitet vi eftersträvar och för nöjda kunder krävs att vi har kompetenta medarbetare.

Policyn innebär;

 • Att vi kontinuerligt genomför vidareutbildningar för att möta dagens snabba teknikutveckling,
 • Att vi tar till vara den kompetens vi har i vårt företag genom interna utbildningar,
 • Att vi ständigt arbetar för att säkra tillgång till nyckelkompetens,
 • Att vi årligen ser över vårt kompetensutvecklingsbehov.

Policy för socialt ansvarstagande

Vi ska bedriva vår verksamhet med hög affärsetik och i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Policyn innebär;

 • Att vi upprätthåller affärsmässiga relationer med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners,
 • Att vi följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser,
 • Att vi ger vår personal trygga anställningar och har kollektivavtal,
 • Att vi motarbetar alla former av korruption, stödjer och respekterar mänskliga rättigheter och tar avstånd ifrån alla former av tvångs- eller barnarbete.

Vi ska i vårt arbete alltid sträva efter att uppfylla uppställda krav på verksamheten samt att identifiera möjligheterna till förbättringar i verksamheten.

Vi ska göra våra policyer förstådda och tillämpade i vår verksamhet. Policyerna tas upp och gås igenom samt diskuteras med personalen regelbundet vid de inplanerade personalmötena.

Vi ska granska och ompröva policyerna en gång per år i samband med ledningens genomgång för att möta morgondagens krav. Vid ledningens genomgång tas även tillämpningen upp samt bestämma eventuella riktlinjer för upprätthållandet.

Våra policyer hålls externt tillgängliga via vår hemsida.

Radiosystem Bertil Åhs AB är kvalité & miljö certifierade enligt FR2000.

Kontakta oss